AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Glossari EUC

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés
Nombre d’estudiants que formalitzen una matrícula per primera vegada en un centre i un estudi. Cada estudiant només consta una vegada com a nou ingrés en un estudi. No es consideren alumnes de nou ingrés a graus els estudiants que van fer un trasllat de cicle a grau, ni els que accedeixen a un estudi a través d’una reverificació o una retitulació.
Nota de tall al juny
Nota mínima (nota del darrer alumne admès a l’estudi) de la convocatòria de juny dels alumnes de les vies d’accés 0 (batxillerat + PAU) i 4 (FP2 i CFGS).
Places cobertes
Places ocupades pels estudiants de nou accés a un estudi.
Alumnes matriculats
Nombre d’estudiants que han formalitzat la seva matrícula en un estudi de grau o màster al centre o la universitat considerats. L’estudiant s’ha de matricular de crèdits ─ja siguin ordinaris, reconeguts, convalidats, adaptats o transferits─ perquè es tingui en compte la seva matrícula. Si un estudiant està fent un doble grau, únicament es comptabilitza una vegada.
Via d’accés
Procediment d’admissió pel qual l’alumne accedeix a l’estudi. Només disponible per als alumnes que participen en el procés de preinscripció.
Les modalitats poden ser:
  • Estudiants que hagin superat les proves d’accés a la universitat i assimilats.
  • Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional i assimilats.
  • Estudiants amb estudis estrangers.
  • Titulats universitaris i assimilats.
  • Estudiants més grans de 25 anys.
  • Estudiants més grans de 45 anys.

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs
Quocient entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats per l’alumne el primer any que està matriculat a l’estudi.
En aquest càlcul només es tenen en compte els crèdits ordinaris que són els propis d’un estudi. Se n’exclouen els crèdits reconeguts, els adaptats i els transferits d’altres plans d’estudis.
Alumnes titulats
Nombre d’estudiants que es titulen d’un estudi de grau o màster. A l’efecte docent, es consideren alumnes titulats els que han superat el 100% dels crèdits necessaris per a l’obtenció del títol.
Els estudiants dels dobles graus no es titulen de l’estudi doble, sinó, en el moment en què els superen, de cadascun dels estudis simples que formen el doble grau.
Abandonament a primer curs
Percentatge d’estudiants que abandonen un estudi de grau o màster durant el primer curs respecte del total d’alumnes de nou ingrés d’aquell mateix curs.
En els graus, perquè la taxa sigui més sòlida, s’estableix en el càlcul el requeriment de dos cursos seguits sense matrícula. En els màsters s’estableix que l’estudiant ha abandonat si no es matricula el curs següent. Per tant, l’abandonament només es pot mostrar un cop es disposa de les dades de matrícula del curs següent en els màsters, o dels dos cursos següents en els graus.
Mitjana de crèdits matriculats per alumne
Mitjana de crèdits ordinaris matriculats per l’estudiant en un ensenyament el curs acadèmic considerat. Resulta de dividir el nombre de crèdits ordinaris matriculats entre el nombre d’estudiants matriculats.
Alumnes de mobilitat internacional
Nombre d’estudiants que marxen des d’una universitat catalana mitjançant un programa de mobilitat. A partir del curs 2014-2015, s’hi incorporen les dades dels programes Study Abroad i Visitants, cosa que genera un increment en les dades.

Inserció laboral

Taxa d’ocupació
Percentatge de persones graduades universitàries que estan en situació d’ocupació en el moment de l’enquesta respecte del total de graduats enquestats.
Graduats amb una feina relacionada amb el que han estudiat
Percentatge de persones graduades universitàries que treballen o han treballat en una feina relacionada amb els seus estudis.
Salari mensual brut
Mitjana dels guanys mensuals bruts de les persones graduades que estan en situació d’ocupació a temps complet en el moment de l’enquesta.
Temps d’inserció
Temps que triguen les persones graduades universitàries a trobar la primera feina un cop han finalitzat la seva titulació.