Saltar al contingut principal

Declaració d'accessibilitat


AQU Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web EUC Informes .

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:

· Algunes imatges no tenen alternativa textual.

· Alguns elements i textos no tenen prou contrast de color.

· Hi ha algunes seccions que no permeten l’espaiat del text per part de l’usuari.
· El focus de teclat no sempre és visible.

· Alguns elements no s’adapten quan s’augmenta la mida del text.

· Algunes etiquetes dels controls del cercador no són adequades.

· Alguns documents en PDF no són totalment accessibles.

· Alguns vídeos no són totalment accessibles.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

· Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la totalitat els requisits d’accessibilitat.

· Hi ha vídeos publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen en la totalitat els requisits d'accessibilitat.

Càrrega desproporcionada:

No aplica.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 5 de maig de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d'accessibilitat portada a terme per l'empresa TOTHOMweb.

Darrera revisió de la declaració: 22 de febrer de 2022.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Qualsevol persona física o jurídica pot informar sobre possibles incompliments per part del lloc web d’AQU Catalunya dels requisits d’accessibilitat establerts en el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Així com també, transmetre altres dificultats d’accés al contingut o formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web o aplicació per a dispositius mòbils.

D’acord amb els articles 10 i 11 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, les comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat es poden realitzar a través de la següent  bústia de contacte.

Les comunicacions seran rebudes per AQU Catalunya com a responsable d’accessibilitat del lloc web. Així mateix, i amb caràcter complementari al canal electrònic, s’informa a les persones interessades que el telèfon de contacte d’AQU Catalunya és el següent: 93 268 89 50.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, així com sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

D’acord amb els articles 10 i 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre les sol·licituds d’informació accessible i queixes podran ser presentades i registrades d’acord amb els requisits que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes cal accedir a la següent bústia de contacte.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar a la bústia de contacte.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació a través de la bústia d’atenció a l’usuari per:

· Conèixer i oposar-te als motius de la desestimació.

· Instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada.

· Exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís d’AQU Catalunya per l'accessibilitat

El web EUC Informes s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, treballem amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís d’AQU Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La Norma EN 301 549 v2.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s’ha desenvolupat un reial decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.