Saltar al contingut principal

Glossari EUC informes

Verificació Verificació

Abans de posar en funcionament una nova titulació, la proposta de pla d'estudis s'ha de sotmetre, via Consejo de Universidades, a l'avaluació prèvia de les agències. Si la verificació de la proposta de pla d'estudis és favorable, aquesta es trasllada a les comunitats autònomes, que decideixen si l'autoritzen o no. En cas afirmatiu, el títol quedarà inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (ruct) del ministeri d'educació i ja es podrà impartir.

Des de l'Agència emetem els informes per a la verificació de les propostes de nous ensenyaments aprovades per la universitat mitjançant comissions de verificació. L'objectiu és garantir que els nous ensenyaments estiguin formulats d'acord amb els requeriments de l'EEES, el marc de qualificacions, i que hi hagi una consistència entre els continguts i els objectius, d'acord amb el plantejament de les diferents disciplines.

Més informació sobre la verificació

Seguiment Seguiment

Un cop la titulació es posa en funcionament, la normativa legal estableix que les agències hauran de fer un seguiment del compliment el pla d'estudis verificat.

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) aprovat recull que la universitat és la primera responsable del procés de seguiment de les seves titulacions, mentre que des d’AQU Catalunya actuem com a agent extern de garantia de la qualitat. Anualment, els responsables de cada titulació hauran d'elaborar un informe de seguiment. Nosaltres, per mitjà de comissions de seguiment, fem una avaluació dels informes de seguiment de les titulacions, especialment dels que continguin propostes de modificació substancial, continguin indicadors que requereixin una atenció especial o bé hagin de rebre una visita d'avaluació externa.

Més informació sobre el seguiment

Modificació Modificació

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) planteja que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, i s'han d'entendre com un resultat natural d'aquest procés. Les modificacions substancials, és a dir, les que incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, comportaran iniciar un procés de verificació del títol.

Més informació sobre la modificació

Acreditació Acreditació

Abans dels sis anys de la posada en funcionament del grau o del doctorat, i abans dels quatre en el cas dels màsters, les titulacions oficials s'hauran de sotmetre a un procés d'acreditació, que és la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial. En el cas que s'acrediti la renovació, s'inscriurà novament en el RUCT.

Des d’AQU Catalunya organitzem cada any un nombre d'avaluacions externes a centres per mitjà de comissions d'avaluació externa, que avaluaran de manera simultània totes les titulacions oficials que s'hi ofereixen. L'objectiu és assegurar que tots els títols universitaris han estat avaluats externament, com a mínim un cop, dins del període que marca la normativa legal.

Les acreditacions de les titulacions oficials seran emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent i es realitzaran prenent com a punt de partida els informes de seguiment de les titulacions, els informes d'avaluació que haguem elaborat en el procés de seguiment i els informes d'avaluació externa. L'informe d'acreditació d'una titulació podrà ser favorable o desfavorable. Els informes favorables es graduen en tres nivells: acreditat en progrés vers l'excel·lència per aquells títols que demostren nombroses bones pràctiques; acreditat; i acreditat amb condicions, per aquells títols que presenten mancances en el seu desplegament i que han de solucionar en un termini màxim de dos anys. Un informe desfavorable implica la retirada de l'autorització per continuar amb la seva impartició.

Més informació sobre l’acreditació

AUDIT AUDIT

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el Reial Decret 1393/2007 que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010 les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir-ho, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SIGQ) formalment establerts i públicament disponibles. El programa AUDIT estableix una fase inicial d’avaluació del disseny dels SIGQ dels programes formatius i una de certificació de la implantació dels SGIQ dels programes formatius. Aquesta darrera fase (certificació) hauria de repercutir en la millora del funcionament i de la qualitat dels programes formatius, i específicament, facilitar el seguiment i l’acreditació dels títols sota el seu abast.

Més informació sobre el programa AUDIT

Manuals d'avaluació docent Manuals d'avaluació docent

Des de l’any 2003, des d’AQU Catalunya treballem amb les universitats catalanes en el desenvolupament i l’aplicació de models d’avaluació docent del seu professorat, amb l’objectiu de donar suport a les universitats en el disseny de mecanismes propis per gestionar la qualitat de l’activitat docent del professorat universitari i afavorir-ne el desenvolupament i el reconeixement, d’acord amb els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior.

Gràcies a aquest programa, les universitats apliquen els seus manuals d’avaluació docent, uns instruments on es concreten la política i els mecanismes d’avaluació utilitzats. Aquests manuals han d’estar prèviament acreditats nosaltres. Cal destacar, així mateix, que aquest programa pioner a l’Estat ha estat el punt de partida del programa DOCENTIA, impulsat per ANECA.

Més informació sobre els manuals d’avaluació docent del professorat