Què és l'EUC Dades

Actualment, a l’EUC Dades, el portal Dades del sistema universitari català, hi trobaràs informes de resultats de la 6a edició de l’enquesta d’inserció laboral a les persones titulades de les universitats catalanes i de la primera enquesta sobre la satisfacció dels graduats i les graduades de les universitats catalanes, amb les dades dels graduats els cursos 2015, 2016 i 2017.

Hi ha un informe per a cada titulació, organitzats per àmbit de coneixement.

Els estudis d’inserció laboral i de satisfacció, coordinats per AQU Catalunya, estan impulsats per les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, per les universitats privades i pels seus centres adscrits, amb l’objectiu d’obtenir dades i referents comparables sobre i la qualitat de la inserció dels seus graduats i sobre la satisfacció amb els estudis.

L’ enquesta d’inserció laboral pregunta per aspectes com ara:

l’ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’activitat, etc.),
la qualitat de l’ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i
la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).

Amb les sis edicions dutes a terme de l’estudi, s’han generat més de 100.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa.

L’ enquesta de satisfacció pregunta per aspectes com ara:

la satisfacció amb l’ensenyament i l’aprenentatge,
la satisfacció amb el suport a l’estudiant i
la satisfacció amb els resultats.