Per a què et serveix l’EUC?

T’ajuda a prendre una decisió sobre la titulació que vols cursar, oferint-te indicadors de la qualitat de les titulacions i de la seva inserció laboral.

Què trobaràs a l’EUC?

Un cercador per consultar tots els estudis oficials que s’imparteixen a les universitats i als centres d’ensenyaments artístics superiors de Catalunya.

+ de 500 graus
+ de 600 màsters
+ de 180 doctorats
11 EAS

Els resultats i els informes dels processos d’avaluació.

Els indicadors per a cada titulació sobre inserció laboral, satisfacció, accés i matrícula, abandonament, etc.

Els segells que indiquen el grau de qualitat del títol:

Verificació: significa que l’estudi ha superat el procés d’avaluació prèvia del seu pla d’estudis i té l’autorització oficial per ser implantat.

Acreditació: significa que l’estudi, un cop implantat, ha superat el procés de comprovació, a partir de la visita al centre d’un comitè extern per assegurar que els estudis s’estan desenvolupant d’acord amb el disseny aprovat en la verificació.
El segell d’acreditació pot ser favorable o excel·lent.

Alguns estudis assoleixen dimensions addicionals que distingeixen la seva especialització en algun dels àmbits següents:
Desenvolupament i inserció professionals
Interacció entre recerca i docència
Internacionalització

Els segells que són d’aplicació als centres:

Certificació del sistema de garantia interna de la qualitat (SIGQ):
Significa que el SIGQ del centre està implantat i assegura la qualitat dels títols que imparteix.

Acreditació institucional:
Permet l’acreditació de tots els estudis universitaris oficials que s’imparteixen en aquell centre per un període de cinc anys, renovable.