Som un organisme públic d’avaluació del sistema d’educació superior català que, de manera imparcial i independent, vetllem per la qualitat i la millora contínua dels estudis oficials que s’imparteixen a les universitats i als centres d’ensenyaments artístics superiors de Catalunya.
Treballem seguint els estàndards europeus de qualitat i, per aquest motiu, estem reconeguts en l’àmbit internacional.

EQAR ENQA