# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a

Acreditació

Procés de comprovació, a partir d’una visita externa, que assegura que els estudis s’estan desenvolupant d’acord amb el seu disseny inicial.

Acreditació institucional

Acreditació de centres que tenen certificada la implantació del seu SGIQ i han renovat l’acreditació del 50% dels seus títols. L’obtenció de l’acreditació institucional permet l’acreditació de tots els títols universitaris oficials que s’imparteixen en aquell centre per un període de cinc anys, renovable.

Anys i cursos

L’any 2018 inclou dades del curs acadèmic 2017-2018.

b

Biblioteca i suport a la docència: Els recursos facilitats pel serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a les meves necessitats

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

c

Certificació del sistema de garantia interna de la qualitat

Comprovació de la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre i de la seva adequació per a l’assegurament de la qualitat dels títols que s’hi imparteixen. La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent revisa, analitza i millora els programes formatius que s’hi imparteixen.

Codi MEC

És el codi d’una determinada titulació que s’imparteix en una universitat.

Codi DGU

És el codi d’una determinada titulació segons en quin centre d’una mateixa universitat s’imparteix.

Coordinació de les assignatures: Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar solapaments

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Campus virtual: L'ús del campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Competències personals: La formació rebuda m’ha permès millorar les meves competències personals (nivell de confiança, aprenentatge autònom, presa de decisions, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, etc.)

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Capacitats professionals: La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat professional

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Crèdits desplegats per professorat doctorat

Nombre de crèdits ECTS desplegats per professorat amb títol de doctor.

d

Demanda en 1a opció

Nombre d'estudiants que fan la sol·licitud de preinscripció universitària a un estudi en qualsevol de les seves modalitats. Es considera l'estudi que l'estudiant ha sol·licitat en primera preferència a la convocatòria de juny.

Demanda sobre l'oferta

Ràtio entre el nombre d'estudiants que fan la sol·licitud de preinscripció universitària a un estudi i el nombre de places ofertes en qualsevol de les seves modalitats. Es considera l'estudi que l'estudiant ha sol·licitat en primera preferència a la convocatòria de juny.

e

Estatus laboral

Estatus laboral en el moment de l'enquesta (tres anys després de la titulació). L'atur implica la cerca de feina.

Ensenyament i aprenentatge

Síntesis de varis ítems de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, relacionats amb el procés d'Ensenyament i Aprenentatge, recollits un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Estudiants de nou accés

Nombre d’estudiants que formalitzen una matrícula a primer curs per primera vegada en un centre i un estudi.

Estudiants a temps complet

Estudiants equivalents a temps complet (ETC), és a dir, matriculats a 60 crèdits, respecte del total d'estudiants matriculats.

Estudiants (ETC) / professorat (ETC)

Ràtio entre l'estudiantat equivalent a temps complet (60 crèdits ECTS) i el professorat equivalent a temps complet (240 hores impartides). Indica el volum d'estudiants per professor/a que té l'estudi.

ECTS desplegats

Crèdits ECTS desplegats en una titulació (assignatures compartides i no compartides). No inclou les hores de docència del personal investigador.

f

Funcions desenvolupades

Nivell formatiu de les funcions que les persones titulades consideren que duen a terme a la feina més recent que tenen o han tingut.

Formació teòrica: nivell

Valoració de la formació teòrica rebuda, puntuada tres anys després de la titulació (puntuació sobre 10)

Formació pràctica: nivell

Valoració de la formació pràctica rebuda, puntuada tres anys després de la titulació (puntuació sobre 10)

g

Guanys bruts mensuals (OTC)

Mitjana dels guanys bruts mensuals de les persones titulades que estan en situació d’ocupació a temps complet (OTC) en el moment de l’enquesta. Aproximació a partir de la seva resposta de guanys anuals en intervals, considerant 12 pagues.

h

Habilitats comunicatives: La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

i

Index IQO

L'IQO és un índex que sintetitza la qualitat laboral i permet comparar de forma clara. És una proposta de Corominas et al (2012). Per a la construcció d'aquest índex es combina tres indicadors laborals (la situació contractual, la remuneració i l'adequació de la formació per a la feina), i un indicador de satisfacció amb la feina que pondera els primers. Aquesta fórmula assigna una puntuació per cada element i el transforma a escala 100.

Instal·lacions: Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu aprenentatge

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Informació al web: La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

m

Metodologia docent: La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Mobilitat: Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu aprenentatge

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

n

Nombre de docents per estudi

Nombre de personal docent de les universitats que té encomanades tasques de docència i/o recerca en un estudi. Inclou els treballadors a temps complet i a temps parcial. No es comptabilitza el personal contractat per fer recerca com a tasca principal, encara que també tingui càrrega docent.

Nou accés sobre l'oferta

Ràtio entre el nombre d'estudiants de nou accés a un estudi i les places ofertes en qualsevol de les seves modalitats.

Nota de tall

Nota de la darrera persona admesa a una oferta concreta de l’estudi, per a la convocatòria de juny de l'alumnat de les vies d’accés de batxillerat i CFGS.

Nombre de tesis llegides

Nombre de tesis defensades durant el curs

o

Oferta

Veure també codi MEC i codi DGU. Cada titulació dels centres pot tenir diferents ofertes. Les diferents ofertes existents es poden classificar en tres tipus: o Bàsica: l’estudiant es matricula en una titulació i, un cop superada, n’obtindrà el títol. Pot tenir diferents variants, com ara la docència en anglès o a distància. o Agrupació: l’estudiant accedeix a un tronc comú entre diverses titulacions i, en un punt del pla d’estudis, tria en quina titulació continuarà i n’obtindrà el títol. o Doble: l’estudiant es matricula en dues titulacions de manera simultània i adaptada, i, un cop superades, n’obtindrà tots dos títols.

p

Pla d'estudis: L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Professorat: Estic satisfet/a amb el professorat

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Pràctiques externes: Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la titulació

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Places ofertades

Places de l'estudi ofertes en qualsevol de les diferents modalitats. En cas d'estudis amb ofertes de dobles titulacions i agrupacions de titulacions, inclouen les places totals d'aquestes titulacions.

r

Repetiries titulació?

Persones que tornarien a cursar la mateixa titulació si tornessin a començar. És un indicador de satisfacció obtingut després de la titulació.

Repetiries centre?

Persones que tornarien a cursar estudis en el mateix centre si tornessin a començar. És un indicador de satisfacció obtingut després de la titulació.

Resposta a queixes i suggeriments: He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Resultats

Síntesis de varis ítems de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, relacionats amb els Resultats, recollits un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

s

Sistemes d’avaluació: Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Serveis de suport a l’estudiant: Els serveis de suport a l’estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc.) m’han ofert un bon assessorament i atenció

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Satisfacció global: Estic satisfet/a amb la titulació

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Suport a l'estudiantat

Síntesis de varis ítems de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, relacionats amb el Suport a l'estudiant, recollits un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

t

Tipus de contracte

Situació contractual a la feina més recent que tenen o han tingut les persones titulades.

Temps dedicat a trobar la 1ra feina

Temps fins a trobar la primera feina després de titular-se.

Tutorització: La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Treball de fi de grau: El treball de fi de grau/final m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)

Taxa de graduació fins a t i t+1

És la resultant de dividir el nombre de graduats en l’any de referència pel nombre d’estudiants que es van matricular tants anys enrere com cursos teòrics de durada té aquest pla d’estudis (t) o un any més (t+1)

Taxa d'abandonament a 1r curs

Estudiants que abandinen l'estudi durant el primer curs respecte del total d’alumnat de nou accés d’aquell mateix curs. S'estableix que l'estudiant abandona si no es matricula en un altre títol el proper curs (els valors mostrats per a l'any x corresponen en realitat als canvis d'estudi de la promoció d'accés x-1).

Taxa de canvi d'estudi a 1r curs

Estudiants que canvien d'estudi durant el primer curs respecte del total d’alumnat de nou ingrés d’aquell mateix curs. S'estableix que l'estudiant ha canviat si es matricula en un altre títol el proper curs (els valors mostrats per a l'any x corresponen en realitat als canvis d'estudi de la promoció d'accés x-1).

Taxa d'èxit a 1r curs

Quocient entre el nombre de crèdits superats al primer curs i el nombre de crèdits als quals l'alumnat s'ha presentat a avaluació el mateix curs. No inclou els crèdits reconeguts.

Taxa de rendiment a 1r

Quocient entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats per l’alumnat el primer any que està matriculat a l’estudi. En aquest càlcul només es consideren els crèdits ordinaris que són els propis d’un estudi. Se n’exclouen els crèdits reconeguts, els adaptats i els transferits d’altres plans d’estudis.

Taxa de rendiment

Quocient entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats per l’alumnat d'un estudi. En aquest càlcul només es consideren els crèdits ordinaris que són els propis d’un estudi. Se n’exclouen els crèdits reconeguts, els adaptats i els transferits d’altres plans d’estudis.

Taxa d'eficiència

Per a les persones titulades en un curs determinat, quocient entre el nombre de crèdits teòrics necessaris per titular-se i el nombre de crèdits als quals s’han hagut de matricular per titular-se (si l'estudiant es matricula únicament dels crèdits necessaris).En el cas dels graus, els crèdits teòrics són els que consten al ROC, i en el cas dels màsters, són els crèdits que haurà de superar l’alumne al màster en funció de la seva formació prèvia.

Taxa de presentats a 1r curs

Quocient entre els crèdits als quals l'estudiant s'ha presentat al primer curs respecte dels crèdits matriculats al primer curs. No inclou els crèdits reconeguts.

Taxa de tesis llegides amb menció internacional

Percentatge de tesis defensades que han obtingut la menció internacional

Taxa de directors/es de tesi amb tram de recerca vius

Proporció de directors/es de tesi que dipsosen de sexennis de recerca vius. Únicament personal de la mateixa universitat del programa de doctorat

Taxa d'ECTS reconeguts en el moment de titular-se

Proporció d'ECTS que han estat reconeguts o convalidats entre les persones titulades en relació al total d'ECTS que es necessiten per obtenir la titulació

v

Verificació

Procés d’avaluació del pla d’estudis dels ensenyaments previ a la implantació de la titulació.

Volum de treball: El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les assignatures

Ítem de l'enquesta de satisfacció de l'estudiantat titulat, recollit un any després de l'obtenció del títol (puntuació de 0 a 10)