# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

a

Acreditació

Procés de comprovació, a partir d’una visita externa, que assegura que els estudis s’estan desenvolupant d’acord amb el seu disseny inicial.

Acreditació institucional

Acreditació de centres que tenen certificada la implantació del seu SGIQ i han renovat l’acreditació del 50% dels seus títols. L’obtenció de l’acreditació institucional permet l’acreditació de tots els títols universitaris oficials que s’imparteixen en aquell centre per un període de cinc anys, renovable.

Anys i cursos

L’any 2018 inclou dades del curs acadèmic 2017-2018.

c

Certificació del sistema de garantia interna de la qualitat

Comprovació de la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre i de la seva adequació per a l’assegurament de la qualitat dels títols que s’hi imparteixen. La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent revisa, analitza i millora els programes formatius que s’hi imparteixen.

Codi MEC

És el codi d’una determinada titulació que s’imparteix en una universitat.

Codi DGU

És el codi d’una determinada titulació segons en quin centre d’una mateixa universitat s’imparteix.

Crèdits impartits per professorat doctorat

Nombre de crèdits ECTS impartits per professorat amb títol de doctor.

d

Demanda en 1a opció

Nombre d'estudiants que fan la sol·licitud de preinscripció universitària a un estudi en qualsevol de les seves modalitats. Es considera l'estudi que l'estudiant ha sol·licitat en primera preferència a la convocatòria de juny.

Demanda sobre l'oferta

Ràtio entre el nombre d'estudiants que fan la sol·licitud de preinscripció universitària a un estudi i el nombre de places ofertes en qualsevol de les seves modalitats. Es considera l'estudi que l'estudiant ha sol·licitat en primera preferència a la convocatòria de juny.

e

Estatus laboral

Estatus laboral en el moment de l'enquesta (tres anys després de la titulació). L'atur implica la cerca de feina.

Estudiants de nou accés

Nombre d’estudiants que formalitzen una matrícula a primer curs per primera vegada en un centre i un estudi.

Estudiants a temps complet

Estudiants equivalents a temps complet (ETC), és a dir, matriculats a 60 crèdits, respecte del total d'estudiants matriculats.

Estudiants (ETC) / professorat (ETC)

Ràtio entre l'estudiantat equivalent a temps complet (60 crèdits ECTS) i el professorat equivalent a temps complet (240 hores impartides). Indica el volum d'estudiants per professor/a que té l'estudi.

ECTS desplegats

Crèdits ECTS desplegats en una titulació (assignatures compartides i no compartides). No inclou les hores de docència del personal investigador.

f

Funcions desenvolupades

Nivell formatiu de les funcions que les persones titulades consideren que duen a terme a la feina més recent que tenen o han tingut.

g

Guanys bruts mensuals (OTC)

Mitjana dels guanys bruts mensuals de les persones titulades que estan en situació d’ocupació a temps complet (OTC) en el moment de l’enquesta. Aproximació a partir de la seva resposta de guanys anuals en intervals, considerant 12 pagues.

n

Nombre de docents per estudi

Nombre de personal docent de les universitats que té encomanades tasques de docència i/o recerca en un estudi. Inclou els treballadors a temps complet i a temps parcial. No es comptabilitza el personal contractat per fer recerca com a tasca principal, encara que també tingui càrrega docent.

Nou accés sobre l'oferta

Ràtio entre el nombre d'estudiants de nou accés a un estudi i les places ofertes en qualsevol de les seves modalitats.

Nota de tall

Nota de la darrera persona admesa a una oferta concreta de l’estudi, per a la convocatòria de juny de l'alumnat de les vies d’accés de batxillerat i CFGS.

o

Oferta

Veure també codi MEC i codi DGU. Cada titulació dels centres pot tenir diferents ofertes. Les diferents ofertes existents es poden classificar en tres tipus: o Bàsica: l’estudiant es matricula en una titulació i, un cop superada, n’obtindrà el títol. Pot tenir diferents variants, com ara la docència en anglès o a distància. o Agrupació: l’estudiant accedeix a un tronc comú entre diverses titulacions i, en un punt del pla d’estudis, tria en quina titulació continuarà i n’obtindrà el títol. o Doble: l’estudiant es matricula en dues titulacions de manera simultània i adaptada, i, un cop superades, n’obtindrà tots dos títols.

p

Places ofertades

Places de l'estudi ofertes en qualsevol de les diferents modalitats. En cas d'estudis amb ofertes de dobles titulacions i agrupacions de titulacions, inclouen les places totals d'aquestes titulacions.

r

Repetiries titulació?

Persones que tornarien a cursar la mateixa titulació si tornessin a començar. És un indicador de satisfacció obtingut tres anys després de la titulació.

Repetiries centre?

Persones que tornarien a cursar estudis en el mateix centre si tornessin a començar. És un indicador de satisfacció obtingut tres anys després de la titulació.

t

Tipus de contracte

Situació contractual a la feina més recent que tenen o han tingut les persones titulades.

Temps dedicat a trobar la 1ra feina

Temps fins a trobar la primera feina després de titular-se.

Taxa d'abandonament a 1r curs

Estudiants que canvien d'estudi durant el primer curs respecte del total d’alumnat de nou ingrés d’aquell mateix curs. S'estableix que l'estudiant ha canviat si es matricula en un altre títol el proper curs (els valors mostrats per a l'any x corresponen en realitat als canvis d'estudi de la promoció d'accés x-1).

Taxa de canvi d'estudi a 1r curs

Estudiants que canvien d'estudi durant el primer curs respecte del total d’alumnat de nou ingrés d’aquell mateix curs. S'estableix que l'estudiant ha canviat si es matricula en un altre títol el proper curs (els valors mostrats per a l'any x corresponen en realitat als canvis d'estudi de la promoció d'accés x-1).

Taxa d'èxit a 1r curs

Quocient entre el nombre de crèdits superats al primer curs i el nombre de crèdits als quals l'alumnat s'ha presentat a avaluació el mateix curs. No inclou els crèdits reconeguts.

Taxa de rendiment a 1r

Quocient entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats per l’alumnat el primer any que està matriculat a l’estudi. En aquest càlcul només es consideren els crèdits ordinaris que són els propis d’un estudi. Se n’exclouen els crèdits reconeguts, els adaptats i els transferits d’altres plans d’estudis.

Taxa de rendiment

Quocient entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats per l’alumnat d'un estudi. En aquest càlcul només es consideren els crèdits ordinaris que són els propis d’un estudi. Se n’exclouen els crèdits reconeguts, els adaptats i els transferits d’altres plans d’estudis.

Taxa d'eficiència

Per a les persones titulades en un curs determinat, quocient entre el nombre de crèdits teòrics necessaris per titular-se i el nombre de crèdits als quals s’han hagut de matricular per titular-se (si l'estudiant es matricula únicament dels crèdits necessaris).En el cas dels graus, els crèdits teòrics són els que consten al ROC, i en el cas dels màsters, són els crèdits que haurà de superar l’alumne al màster en funció de la seva formació prèvia.

Taxa de presentats a 1r curs

Quocient entre els crèdits als quals l'estudiant s'ha presentat al primer curs respecte dels crèdits matriculats al primer curs. No inclou els crèdits reconeguts.

Taxa de titulació fins a t i t+1

Proporció de persones titulades per a un any concret que ho han fet en el temps teòric de l'estudi o en un any més respecte del total de titulades del mateix any. No té en compte, doncs, l'abandonament o el canvi de titulació durant els estudis.

Taxa de titulació fins a t

Proporció de persones titulades per a un any concret que ho han fet en el temps teòric de l'estudi respecte del total de titulades del mateix any. No té en compte, doncs, l'abandonament o el canvi de titulació durant els estudis.

v

Verificació

Procés d’avaluació del pla d’estudis dels ensenyaments previ a la implantació de la titulació.