Dades bàsiques de la titulació

Dades extretes del ROC, el Registre Oficial de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya, de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, que conté tota la informació referent a les universitats, els centres, les estructures i els ensenyaments que s’imparteixen en el sistema universitari català (registre creat i regulat pel Decret 76/2007, de 27 de març).

Resultats d’avaluació

Dades extretes dels processos d’avaluació d’AQU Catalunya.

Dades d’accés, matrícula i desenvolupament

Dades extretes d’UNEIX. El sistema d’informació interuniversitari de Catalunya UNEIX és el resultat d’un procés dut a terme conjuntament entre la Secretaria d’Universitats i Recerca, les dotze universitats catalanes i AQU Catalunya. L’objectiu és millorar la informació estadística en què es fonamenten els estudis, la planificació, la programació, el seguiment i l’acreditació d’estudis, i també la presa de decisions, en el sistema universitari de Catalunya.
UNEIX és un projecte que es va iniciar l’any 1999 i que integra la informació disponible del sistema universitari català per tal d’obtenir-ne una visió transversal.

Indicadors d’inserció laboral i satisfacció

Dades extretes dels resultats de l’enquesta triennal d’inserció laboral i de l’enquesta anual de satisfacció que AQU Catalunya duu a terme per encàrrec de les universitats catalanes i dels centres d’ensenyaments artístics superiors.