El màster en Direcció Tecnològica et capacitarà en diversitat de competències perquè comprenguis i puguis liderar la gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació des de la innovació i la millora de la competitivitat. O ser un líder de transformació digital per alinear l'estratègia de l'evolució tecnològica d'una organització a l'estratègia de l'empresa. Moltes empreses estan immerses en la digitalització de processos administratius i productius o intentant liderar iniciatives d’innovació i emprenedoria. En aquest context, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació es converteixen en una part fonamental de l’estratègia d’aquestes empreses.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Curs d’inici de la implantació

2012-2013

Acreditació vàlida fins a

22/7/2027

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
5
Crèdits optatius
45
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
10

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix