El Màster Universitari en Gestió Integral de la Construcció persegueix dotar el professional de el sector d'una visió global que aglutini les Àrea de Coneixement de gestió inherents al procés constructiu dotant alhora de la formació en l'especialització que l'alumne pot escollir entre les següents: sostenibilitat i eficiència energètica ; arquitectura d'interiors, rehabilitació i restauració, disseny i càlculs d'estructures, gestió urbanística i valoracions. D'aquesta manera els titulats del màster són especialistes en un camp sense perdre de vista la globalitat del procés constructiu, i són capaços de valorar, planificar, controlar i prendre decisions tenint tots els factors en compte.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Curs d’inici de la implantació

2013-2014

Acreditació vàlida fins a

22/6/2028

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
28
Crèdits optatius
32
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix