Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Aquest màster proporciona el domini de tècniques analítiques avançades amb incidència en els àmbits mediambiental, alimentari, farmacèutic, industrial i de gestió de qualitat. Permet obtenir les eines necessàries per afrontar un procés analític amb un ampli domini de les tècniques instrumentals associades ja que té un fort component experimental. Està dirigit a graduats o titulats superiors en Química, Farmàcia, Enginyeria Química, Bioquímica, Biotecnologia i Nanotecnologia. Proporciona la formació necessària per tal que els graduats puguin incorporar-se a qualsevol laboratori analític. Compta amb les acreditacions internacionals EUROMASTER i ASIIN i està qualificat d'excel·lent per AQU Catalunya.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
60
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Branca

Ciències

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació