Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

És la via d'accés per obtenir les atribucions professionals d'enginyer superior. A través de tecnologies modernes i d'una metodologia pràctica, el màster permet adquirir competències en àmbits com disseny, innovació, desenvolupament de productes, processos, instal·lacions o plantes industrials. Forma als estudiants com a responsables d'innovació tecnològica per accedir a llocs directius d'organitzacions. Està dirigit a graduats en Enginyeria en Tecnologies Industrials i d'altres enginyeries de la branca industrial o d'altres graus universitaris, sempre que compleixin els requisits establerts per l'Ordre Ministerial que regula la professió i cursin els complements formatius necessaris. Compta amb l'acreditació internacional ABET.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
60
Crèdits optatius
30
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació