El Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting permet assolir els coneixements de les tres disciplines principals per gestionar la marca i la comunicació empresarial: a) El Màrqueting té com a finalitat aconseguir que la nostra marca tingui una personalitat diferenciada respecte a la competència. b) La Publicitat ajuda a construir el discurs de la marca i té una intenció persuasiva: vol informar, però també convèncer. c) Les Relacions Públiques gestionen la comunicació entre una organització i els seus públics, i ajuden a millorar la reputació de les marques.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Curs d’inici de la implantació

2015-2016

Acreditació vàlida fins a

13/3/2029

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
67
Crèdits obligatoris
131
Crèdits optatius
18
Crèdits pràctiques obligatòries
12
Crèdits treball fi de grau
12

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix