El Màster Universitari en Projecte Integrat en Arquitectura és un postgrau destinat a revisar els fenòmens més significatius que afecten la nostra societat, i repensar-los des de lògiques ambientals, socials, digitals, tectòniques i culturals que s'orienten cap a una concepció evolucionada de l'arquitectura. El Máster té un enfocament integrat del disseny arquitectònic i la recerca atenent per igual les àrees del disseny, la tecnologia i la cultura. El curs es basa en les visions que els referents internacionals estan donant sobre el context global Per a això es presentaran i ensenyaran solucions i eines per a ampliar les lògiques que donin respostes de manera imminent als reptes comuns.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Curs d’inici de la implantació

2015-2016

Acreditació vàlida fins a

17/12/2025

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
44
Crèdits optatius
10
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
6

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix