El Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat s'adreça als graduats universitaris que vulguin aprofundir en els àmbits professionals de la direcció d'art, habitualment associada a projectes publicitaris, però que també es projecta en molts altres sectors (editorial, branding, disseny gràfic, multimèdia...) en els quals els directors d'art son imprescindibles. A base de tallers molt pràctics impartits per professionals de primer nivell, acabaran dominant les eines, els llenguatges i els processos que els permetran idear artefactes, dissenyar campanyes i dirigir equips creatius. El màster contempla un doble itinerari: professional i de recerca.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Curs d’inici de la implantació

2015-2016

Acreditació vàlida fins a

13/3/2029

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
28
Crèdits optatius
16
Crèdits pràctiques obligatòries
6
Crèdits treball fi de màster
10

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix