El Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural forma a professionals i investigadors de la cultura especialitzats en la producció de projectes i la seva comunicació, en tots els àmbits  de la cultura (música, cinema, televisió, teatre, edició, arts visuals, nous mitjans). Avui, la complexitat de les expressions culturals, les polítiques culturals dels governs i la mundialització de la cultura exigeixen tenir una preparació en profunditat tant en el desenvolupament de projectes com en les estratègies de màrqueting i comunicació.  El Màster ofereix una formació en profunditat per a la creació i gestió de continguts, per a la diagnosi dels mercats culturals en la formulació d'estratègies i projectes empresarials, i en la producció tècnica d’esdeveniments culturals. L’itinerari de recerca capacita pel desenvolupament d’investigacions acadèmiques d’alt nivell en l’àmbit de la producció cultural.  El claustre de professors està format per investigadors en cultura de primer nivell i professionals en actiu. 

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Curs d’inici de la implantació

2015-2016

Acreditació vàlida fins a

13/3/2029

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
28
Crèdits optatius
16
Crèdits pràctiques obligatòries
6
Crèdits treball fi de màster
10

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix