La Fisioteràpia té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i ajudar a la prevenció de diferents patologies. En el Grau en Fisioteràpia de Blanquerna-URL, que s’imparteix a la ciutat de Barcelona, es dóna molta importància a la capacitat d'adaptar-se als diferents entorns professionals, per això els estudiants fan des del primer curs estades clíniques en diferents especialitats: traumatologia, esport, neurologia, pediatria, geriatria, etc. Des del primer dia l'estudiant està en contacte amb la professió. A més, els estudiants poden acollir-se a diversos programes d’intercanvi amb altres universitats estrangeres i fer pràctiques a centres sanitaris europeus i llatinoamericans.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Curs d’inici de la implantació

2018-2019

Acreditació vàlida fins a

9/4/2030

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
117
Crèdits optatius
15
Crèdits pràctiques obligatòries
40
Crèdits treball fi de grau
8

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix