L’electrònica té un paper clau en el desenvolupament i el progrés tecnològic de la societat ja que és la principal tecnologia de suport per a les àrees de comunicacions, control i el tractament de dades. El Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació està emmarcat dins de l’entorn de les TIC i et proporcionarà els coneixements i tecnologies necessàries en electrònica digital i analògica, microprocessadors, electrotècnica, sistemes de control, domòtica, instrumentació, i telecomunicacions, amb especial èmfasi en l’àrea de l’electrotècnia. Aquest Grau habilita per exercir la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Curs d’inici de la implantació

2009-2010

Acreditació vàlida fins a

22/7/2027

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
63
Crèdits obligatoris
127
Crèdits optatius
30
Crèdits pràctiques obligatòries
4
Crèdits treball fi de grau
16

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix